Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА parusan.BG

Уважаеми партньори и клиенти,

Добре дошли на информационната интернет-страница на „Натурпродукт“ ООД. Ценим високо Вашия интерес към компанията ни и продуктите, които предлагаме.

С тези общи условия („Общите условия“) Ви информираме относно това как може да използвате уебсайта www.parusan.bg/ („Уебсайтът“). Те регулират взаимоотношенията между Вас, в качеството Ви на потребител, и „Натурпродукт“ ООД като дружество, управляващо този Уебсайт, и са задължителни, когато се осъществява достъп до Уебсайта. Поради тази причина, моля, прочетете внимателно и изцяло Общите условия преди да използвате Уебсайта.

С всяко действие, което извършвате на Уебсайта, Вие потвърждавате, че сте се запознали и приемате Общите условия.

В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то ние любезно Ви приканваме да не използвате този Уебсайт.

  1. I. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. За целите на тези Общи условия посочените долу понятия следва да се разбират в следния смисъл:

1.1. „Дружеството“ или „Натурпродукт“ означава „Натурпродукт“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831391117, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1528, бул. „Христофор Колумб“ № 64, бл. 3, вх. 4, с идентификационен номер по ЗДДС: BG831391117,  тел. за гр. София: (02) 979 12 19, (02) 979 08 75, факс: (02) 971 12 17;

1.2. „Потребител“ означава лице, ползващо Уебсайта;

1.3. „ЗЗП“ означава Закон за защита на потребителите;

1.4. „ЗЗЛД“ означава Закон за защита на личните данни;

1.5. „ОРЗД“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните);

1.6. „Лични данни“ означава, по смисъла на ОРЗД, всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, т.нар. „субект на данните“;

1.7. „Наложен платеж“ означава, по смисъла на Закона за пощенските услуги, допълнителна услуга, при която пощенската пратка се доставя на получателя срещу заплащане на определена от подателя сума.

  1. II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Чл. 2. (1) Тези Общи условия за ползване регулират отношенията между Натурпродукт и Потребителите на Уебсайта, достъпен на адрес www.parusan.bg/.

(2) Домейнът на Уебсайта е собственост на Дружеството и именно то оперира през него, в това число е администраторът на личните данни, събирани и обработвани през Уебсайта.

(3) Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България.

(4) Уебсайтът, в това число и прилежащите приложения и подсайтове, поддържани и собственост на Дружеството, имат изцяло информационен характер. Стараем се да осигуряваме максимално точна и достоверна информация, като правим всичко възможно да гарантираме актуалността и верността на същата.

(5) Натурпродукт Ви разрешава да посещавате Уебсайта и да използвате поместената на него информация за лично ползване и с нетърговска цел, като с тези действия не нарушавате нашите права, особено права, произтичащи от законодателството, регламентиращо авторското право и сродните му права. Този Уебсайт не цели извършването на реклама и/или продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такава.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБСАЙТА

Чл. 3. (1) Уебсайтът може да бъде разглеждан от Потребителите свободно, без да е необходима регистрация.

(2) Използването на Уебсайта и поместената в него информация и съдържание е безплатно.

(3) В хода на ползването на Уебсайта Потребителите имат възможност да получат обща информация за Дружеството и неговата дейност, както и:

3.2.1. Каталози на видовете марки и продукти на Дружеството, заедно с тяхното описание, състав, инструкция за употреба, начин на съхранение, опаковка, противопоказания, друга допълнителна информация и видео съдържание;

3.2.2.Продуктова информация за продукти предлагани от Дружеството;

3.2.4. Блог, включващ статии и друго научнопопулярно съдържание, насочено към Потребителите на Уебсайта;

3.2.5. Комуникационен канал за медицински специалисти и немедицински лица за съобщаване на нежелани реакции, инциденти, събития или ефекти, свързани с продуктите на Дружеството;

3.2.7. Използваните „бисквитки“ на Уебсайта и възможността за тяхното управление (включване или изключване) чрез панел за управление;

3.2.7. Препратки към останалите информационни канали на Parusan;

3.2.8. Препратки към приложимите Политики за лични данни и за „бисквитки“ на Дружеството, както и към тези Общи условия.

Чл. 4. (1) Информацията в Уебсайта е изцяло и само информативна и не замества лекарското мнение, диагноза и/или препоръка.

При възникнал здравословен проблем или въпрос следва незабавно да се консултирате с квалифицирано медицинско лице или вашия личен лекар.

Преди да използвате продуктите, за които информира Уебсайтът или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните на Уебсайта статии, рекламни и информационни брошури, видеа или друга информация следва да се консултирате с фармацевт или лекар.

Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина на използване на продуктите, предоставени от производителите. Съдържанието в Уебсайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.

(2) Политика на Натурпродукт е да предоставя точна и пълна информация за своите продукти и услуги.

(3) Вследствие на форсмажорни обстоятелства, включително технически проблеми, които се намират извън контрола на Дружеството, достъпът до Уебсайта може да бъде прекъснат за известен период от време. Поради това Натурпродукт не е в състояние да гарантира, че Уебсайтът и информацията в него ще бъдат достъпни, съответно предоставяните чрез Уебсайта данни и материали ще безгрешни и точни, по всяко време. Натурпродукт си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация при установяване на такива.

Чл. 5. (1) Цялата информация, представена на Уебсайта, включително, но не само дизайн, наличности на продукти, е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Натурпродукт си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение.

(2) Отговорност на Потребителя е да проверява редовно Общите условия за ползване на Уебсайта, както и представената информация.

Чл. 6. (1) Всеки Потребител на Уебсайта носи пълна отговорност за действията си по време на използването му.

(2) Всякакво използване на Уебсайта в нарушение на тези Общи условия би могло да представлява нарушение на законодателството, регламентиращо авторското право, правата върху търговски марки и интелектуална собственост, защита от нелоялна конкуренция или други. При установяване на такова нарушение ние имаме правото да Ви откажем по-нататъшен достъп до нашия Уебсайт, да поискаме по съдебен или административен ред изземване и унищожаване на всички данни, незаконосъобразно получени посредством нашия Уебсайт, както и да предявим иск за обезщетение за всички вреди, възникнали в резултат на подобно неправомерно използване.

(3) Използваните материали на Уебсайта – продуктови снимки, лога, статии, листовки, брошури и др., са предмет на търговски, авторски и интелектуални права, следователно са предмет на защита от действащото законодателство. Материалите в Уебсайта могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, препращани или обработвани под различна форма единствено с предварителното разрешение на Натурпродукт и с посочване източника на информация и неговите авторски права.

(4) По отношение на използването на Уебсайта в неговата цялост или на отделни части от него, включително текстове, части от текстове, изображения, видеоклипове и/или аудио-визуални данни, както и всяко действие или бездействие, съставляващи правонарушение при използването на Уебсайта, се прилага изключително българското законодателство.

(5) Неспазването на описаните в тази разпоредба задължения може да доведе до ограничаване на достъпа до Уебсайта за Потребителя за неограничен период от време, както и до задължение за компенсиране на Натурпродукт във връзка с всички нанесени вреди.

Чл. 7. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Чл. 8. (1) Всички спорове между Натурпродукт и Потребителите на Уебсайта се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния български съд.

(2) При разногласия и възникнал спор Потребителят може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите:

Чл. 9. (1) Тези Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани едностранно от Натурпродукт.

(2) Във всеки един случай на промяна на Общите условия Дружеството ще информира за това Потребителя чрез публикуване на уведомление за промените на видно място на Уебсайта. Актуализираните Общи условия обвързват всички Потребители веднага след публикуването им на Уебсайта.

(3) В случай че някоя от разпоредбите на тези Общи условия стане невалидна по каквато и да било причина, това няма да засегне валидността на останалите разпоредби. В този случай разпоредба, която най-близо съответства на търговската цел и идеята на невалидната разпоредба, следва да замени последната. Същото се прилага и в случай на празнота в тези Общи условия за използване на Уебсайта.

  1. V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 10. (1) Натурпродукт осъзнава необходимостта от защита на личните данни на Потребителите, ползващи Уебсайта, и активно работи в посока осигуряване на най-високо ниво на поверителност и сигурност на тяхната лична информация.

(2) Повече относно как събираме и използваме личните данни на Потребителите  чрез този Уебсайт, съответно на кого ги предаваме, можете да научите от нашата Политика за личните данни.

(3) Натурпродукт обработва лични данни на Потребителите  чрез „бисквитки“. За да научите какво са „бисквитките“, какви видове „бисквитки“ използва този Уебсайт и за какви цели, съответно как можете да ги приемете, съответно изключите, прочетете нашата Политика за бисквитки (cookies).

(4) При въпроси или оплаквания във връзка с поверителността на личните данни, обработвани през този Уебсайт, моля, пишете ни имейл адрес: lichnidanni@naturpro.com

Тези Общи условия са в сила от 30.03.2023 г.

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, а не от Натурпродукт. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите. Натурпродукт няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.